home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr TSM-WS/5 z dnia 31 grudnia 2020 r. dostawę arsenowodoru (AsH3) – 27 kg

Zapytanie ofertowe nr TSM-WS/5 z dnia 31 grudnia 2020 r. dostawę arsenowodoru (AsH3) – 27 kg

W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które wykonają dostawę

Arsenowodoru (AsH3)            27 kg

–  Zamawiający – VIGO Photonics S.A.  –  zaprasza do przedstawienia oferty zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

17 tygodni od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza szybszej dostawy przedmiotu zamówienia jak na tydzień wcześniej. Wtedy wymagana jest wyraźna zgoda Zamawiającego.

Zamawiający wymaga zastosowania zasady dostawy EXW  Incoterms 2020. EXW (ex works) tj. za moment dostarczenia towaru uznaje się pozostawienie go do dyspozycji kupującego na terenie wskazanym przez dostawcę.(fabryka, zakład itp.).

Termin składania ofert: 7.01.2021 r. 

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: vigo2020tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym załączonym do ogłoszenia.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pod nazwą „Technologie materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki dużych mocy i wysokich częstotliwości” w ramach konkursu TECHMATSTRATEG1/2017, umowa o dofinansowanie z dnia 18 grudnia 2017 r. nr TECHMATSTRATEG1/346922/4/NCBR/2017 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Zamawiający informuje w dniu 8.01.2021 r. : Najlepszą ofertę złożył:

Nippon Gases Belgium NV
Nijverheidsstraat 4
Oevel Belgia