home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/71 z dnia 29 kwietnia 2022 r zmieniono dnia 9 maja 2022 r.

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/71 z dnia 29 kwietnia 2022 r zmieniono dnia 9 maja 2022 r.

Zamówienie: Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy pomiarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO Photonics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19

Zamawiający: VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym).

  1. Przedmiotem Zamówienia jest usługa niezbędna do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
  2. Przedmiotem zamówienia jest wysokotemperaturowe czyszczenie części grafitowych reaktora MOCVD Aixtron AIX2800 G4.
    Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje czyszczenie następujących elementów:
Nazwa Ilość [szt.] Nr seryjny
Satelity 23
Rozeta 2 100215823
Górny talerzyk 5,1″ 1 100064661
Płyta dolna 12×4″ 1 100239770
Płyta sufitowa 1 100201394
Obręcz górna 1 100244268
Obręcz środkowa 1 100244273
Obręcz dolna 1 100244247
Płyta kwarcowa 1 100207038

Termin realizacji zamówienia:

Najszybciej jak to możliwe, nie później niż 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia.
Termin realizacji zamówienia obejmuje gotowość do przekazania towaru Zamawiającemu, odpowiadającego zastosowaniu zasady EXW Incoterms2020.
Zgodnie z zasadą EXW (ex works), za moment dostarczenia towaru uznaje się moment pozostawienia go do dyspozycji kupującego w miejscu wskazanym przez dostawcę (fabryka, zakład etc.).
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innej zasady Incoterms2020 (m.in. FCA, DAP etc.), pod warunkiem dotrzymania terminu, o którym mowa powyżej.

Termin składania ofert: 5 maja 2022 r.

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: vigo2020tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Szczegółowy opis Zapytania ofertowego znajduje się w załącznikach do publikacji

UWAGA!
W dniu 04.05.2022 Zamawiający zmienił treść Zapytania Ofertowego zgodnie z załączoną listą zmian. Wszystkie pliki, w których dokonano zmiany zostały opatrzone datą zmiany. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 9 maja 2022 r.

W dniu 09.05.2022 Zamawiający zmienił treść Zapytania Ofertowego zgodnie z załączoną listą zmian. Wszystkie pliki, w których dokonano zmiany zostały opatrzone datą zmiany. Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 10 maja 2022 r.