home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/70 z 25 kwietnia 2022 r.

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/70 z 25 kwietnia 2022 r.

W związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia podmiotów, które zrealizują dostawę towaru, gaz silan (SiH4),  Zamawiający – VIGO Photonics S.A.  zaprasza do przedstawienia oferty – zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym wraz z opisem przedmiotu załączenia.

Termin składania ofert: 29.04.2022 r. 

Termin realizacji zamówienia do 15 lipca 2022 r.

Ofertę należy złożyć: 1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: VIGO Photonics Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, przy czym w przypadku przesłania oferty pocztą dla zachowania terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty Zamawiającemu, lub 2) drogą elektroniczną na adres email: tenders@vigo.com.pl z zastrzeżeniem maksymalnej wielkości jednej wiadomości 25 MB. lub 3) drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: tenders@vigo.com.pl z bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem z zastrzeżeniem, że maksymalny rozmiar jednego e-maila nie może przekroczyć 25 MB – przy czym w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną o której mowa w pkt. 2) i 3) dla zachowania terminu składania ofert decydująca jest data zarejestrowania wiadomości e-mail na serwerach Zamawiającego z uwzględnieniem strefy czasowej Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do Zapytania Ofertowego.

Zapytanie ofertowe zaprezentowane jest w języku polskim i angielskim.

Zamówienie jest realizowane w ramach  projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.