Choose location

home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/37 z dnia 4 marca 2021 r. na dostawę 20 szt. półprzewodnikowych płytek podłożowych zmienione w dniu 16 marca 2021 r.

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/37 z dnia 4 marca 2021 r. na dostawę 20 szt. półprzewodnikowych płytek podłożowych zmienione w dniu 16 marca 2021 r.

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/37 z dnia 4 marca 2021 r. na dostawę 20 szt. półprzewodnikowych płytek podłożowych zmienione w dniu 16 marca 2021 r.

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 półprzewodnikowych płytek podłożowych, których szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
  2. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Termin realizacji Zamówienia:
Do 5 tygodni od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający wymaga zastosowania zasady dostawy EXW Incoterms 2020. EXW (ex works) tj. za moment dostarczenia towaru uznaje się pozostawienie go do dyspozycji kupującego na terenie wskazanym przez dostawcę (fabryka, zakład itp.).

Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, obejmującą całkowity, łączny koszt przedmiotu zamówienia w zakresie danej części zamówienia, w tym wszelkie elementy cenotwórcze wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyraził cenę oferty w polskich złotych (PLN) lub w euro (EUR).
Oferta powinna zawierać wszelkie istotne informacje stanowiące opis oferowanego przedmiotu.
Oferta powinna zawierać datę oferty, termin związania ofertą, sposób płatności oraz sposób dostawy. Oferta powinna być podpisana zgodnie z reprezentacją podmiotu składającego ofertę lub przez pełnomocnika.

 Termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 22 marca 2021 r.

W dniu 11 marca 20201 r. Zamawiający zmienił treść zapytania ofertowego zgodnie z listą zmian zawarta w pliku “lista zmian list of changes 11032021”.

W dniu 16 marca 20201 r. Zamawiający zmienił treść zapytania ofertowego zgodnie z listą zmian zawarta w pliku “lista zmian list of changes 16032021”.

Przedłużono termin składania ofert do dnia 22 marca 2021 r.

Zmienione pliki są opatrzone datą zmiany.

 

Szczegółowy opis postępowania znajduje się w zapytaniu ofertowym zgodnie z ostatnią listą zmian.

UWAGA!
Wtoku postępowania nie wpłynęła żadna oferta.