home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/3/2019 z dnia 21 stycznia 2020 r.

Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/3/2019 z dnia 21 stycznia 2020 r.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa spektrometru potrzebnego do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0032/19, umowa z dnia 21 listopada 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Termin dostawy – 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

UWAGA! W dniu 25.01.2020 r. Zamawiający dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego, Opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1) oraz formularza ofertowego (zał. nr 2) zgodnie z listą zmian załączoną do ogłoszenia. Wzór umowy (zał. nr 3) pozostaje bez zmian.

Dodatkowo w dniu 25.01.2020 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawcy.

Nowy termin składania ofert: 3.02.2020 r.

 

Zamawiający informuje: dokonano wyboru dostawcy przedmiotu zamówienia.

Wpłynęła jedna oferta  z dnia 3.02.2020 r. : Pro-Environment Polska Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 101

cena: 358 900 zł netto