home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr SDM-WG/14 z dnia 25 lutego 2021 r. dostawa 200 szt. okien szafirowych Al203 o średnicy 13 mm i grubości 0,4 mm, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe nr SDM-WG/14 z dnia 25 lutego 2021 r. dostawa 200 szt. okien szafirowych Al203 o średnicy 13 mm i grubości 0,4 mm, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 200 szt. okien szafirowych Al203 o średnicy 13 mm i grubości 0,4 mm, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Szczegóły postępowania znajdują się w Zapytaniu ofertowym.

Termin realizacji zamówienia wynosi 7 tygodni od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający wymaga zastosowania zasady dostawy EXW Incoterms 2020. EXW (ex works) tj. za moment dostarczenia towaru uznaje się pozostawienie go do dyspozycji kupującego na terenie wskazanym przez dostawcę (fabryka, zakład itp.).

Termin składania ofert 4 marca 2021 r. Wykonawca powinien być związany złożoną ofertą przez okres co najmniej 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

UWAGA!
W dniu 08-03-2021 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcie postępowania, najleoszą ofertę złożyła firma:
Nanjing Co-Energy Optical Crystal Co. Ltd.