home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr RPO-WG/2 z dnia 24 października 2020 r. dotyczące dostawy 4 kilogramów rtęci wg. specyfikacji określonej w Zapytaniu.

Zapytanie ofertowe nr RPO-WG/2 z dnia 24 października 2020 r. dotyczące dostawy 4 kilogramów rtęci wg. specyfikacji określonej w Zapytaniu.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą “Wieloelementowe detektory podczerwieni do bezkontaktowej diagnostyki multifunkcjonalnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), nr wniosku o dofinansowanie:RPMA.01.02.00-14-b451/18 umowa z dnia 28 lutego 2020 r. nr: RPMA.01.02.00-14-b451/18 zawarta z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 kg rtęci dla wytwarzania warstw epitaksjalnych MCT (tellurku kadmu i rtęci, MCT, MerCad Telluride, MerCadTel, MerCaT lub CMT).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zapytanie ofertowe Zostało załączone w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

Ogłoszenie znajduje się na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/13558

Termin składania ofert: 5 listopada 2020 r.

Termin realizacji 35 dni od dnia podpisania umowy.

 

 

The subject of the Order is the delivery of goods needed for the Ordering Party’s implementation of the project under the name „Multi-element infrared detectors for non-contact multifunctional diagnostics” under the Regional Operational Program of the Mazowieckie Voivodeship for 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), application number: RPMA.01.02 .00-14-b451 / 18 agreement of February 28, 2020 no .: RPMA.01.02.00-14-b451 / 18 concluded with the Mazovian Unit for the Implementation of EU Programs.
The subject of the contract is the delivery of 4 kg of mercury for the production of MCT epitaxial layers (cadmium-mercury telluride, MCT, MerCad Telluride, MerCadTel, MerCaT or CMT).
A detailed description of the subject of the contract is included in Annex 1 to this request for quotation.
Inquiry has been attached in two language versions – Polish and English.

Inqiury in of the website https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/13558

Deadline for submitting offers: November 5, 2020. Deadline for implementation 35 days from the date of signing the contract.