home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe nr RPO-WG/1 z dnia 16 października 2020 r. dotyczące dostawy masek do fotolitografii UV (365nm) wg. specyfikacji określonej w Zapytaniu

Zapytanie ofertowe nr RPO-WG/1 z dnia 16 października 2020 r. dotyczące dostawy masek do fotolitografii UV (365nm) wg. specyfikacji określonej w Zapytaniu

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, towarów potrzebnych do realizacji przez Zamawiającego
projektu pod nazwą „Wieloelementowe detektory podczerwieni do bezkontaktowej diagnostyki
multifunkcjonalnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), nr wniosku o dofinansowanie:RPMA.01.02.00-14-b451/18
umowa z dnia 28 lutego 2020 r. nr: RPMA.01.02.00-14-b451/18 zawarta z Mazowiecką Jednostką
Wdrażania Programów Unijnych.

UWAGA: W dniu 23.10.2020 r. Zamawiający zmienił treść Zapytania ofertowego poprzez doprecyzowanie treści formularza ofertowego (Załącznik nr 2) Zamawiający załącza aktualne wersje zmienianych dokumentów i opisuje je datą zmiany. Dodatkowo Zamawiający umieszcza plik z listą zmian.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 2.11.2020 r.

Towary potrzebne do realizacji to maski do fotolitografii UV (365nm) z:
– 16 szt. (szesnastu) masek 4”
– 7 szt. (siedmiu) masek 5”

Kody CPV
33790000-4 Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane

Termin składania ofert: 2 listopada 2020 r. 

Termin realizacji Zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2021 r. Zamawiający planuje realizować zamówienia partiami. Wykonawca powinien dostarczać Zamawiającemu zamówioną partię w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

 

Z uwagi na ograniczoną funkcjonalność portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zamawiający wszelkie zmiany dokumentacji Zapytania Ofertowego oraz bieżący, aktualny stan dokumentacji Zapytania Ofertowego będzie publikował na stronie https://vigophotonics.com/o-nas/zamowienia/.

Informacja o tym fakcie znajduje się też na stronie ogłoszenia umieszczonego na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/11900 w treści Zapytania ofertowego.

Szczegółowy opis zamówienia i procedury znajduje się z w Zapytaniu Ofertowym wraz z załącznikami załączonym do ogłoszenia.