home-icon/Home / Public orders / Zapytanie ofertowe MRN-WS/1 z dnia 11 stycznia 2021 r. dotyczącprzebranietawy silanu zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe MRN-WS/1 z dnia 11 stycznia 2021 r. dotyczące dostawy silanu zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w zapytaniu ofertowym.

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy dostawy towarów potrzebnych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO Photonics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim projektu „Nowe przezroczyste elektrody dla laserów VCSEL” w ramach Konkursu: „M-era-Net” akronim projektu TRAVEL współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zamawiający: VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

– 1 szt. butli 50 litrowej  SiH4 (silan) w H2 (wodorze) o zawartości  200ppm silanu i 99.98% wodoru – skład butli: 99.98% H2 i 200ppm (0.02%) silan

– 1 szt. butli 50 litrowej  SiH4 (silan) w H2 (wodorze) o zawartości  2%  silanu i 98% wodoru.

Termin realizacji Zamówienia:
6 tygodni od dnia złożenia zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza szybszej dostawy przedmiotu zamówienia jak na tydzień wcześniej. Wtedy wymagana jest wyraźna zgoda Zamawiającego. Zamawiający wymaga zastosowania zasady dostawy EXW Incoterms 2020. EXW (ex works) tj. za moment dostarczenia towaru uznaje się pozostawienie go do dyspozycji kupującego na terenie wskazanym przez dostawcę.(fabryka, zakład itp.).

Termin składania ofert: 14.01.2021 r. 

Szczegółowy opis znajduje się w Zapytaniu ofertowym załączonym do ogłoszenia.