Choose location

This is my archive

bar

Informacja o przychodach osiągniętych w I kwartale 2024 roku.

Raport bieżący numer 14/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 roku. Zarząd VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim informuje, że w I kwartale 2024 r. skonsolidowane przychody Emitenta wyniosły 15 835 231,37 zł, wobec 18 750 312,54 zł w I kwartale 2023 r. Spadek przychodów ze sprzedaży, jaki nastąpił w porównywanych okresach wynosi 15,15%. Natomiast indywidualne przychody Emitenta za I kwartał 2024 roku wyniosły 15 709 007,21 zł, wobec 17 041 474,71 zł w I kwartale 2023 r. Spadek przychodów ze sprzedaży, jaki nastąpił w porównywanych okresach wynosi 7,82%. W załączeniu przesyłamy tabelę „Przychody ze sprzedaży w podziale na aplikacje”. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Wpisanie na listę podmiotów rekomendowanych do dofinansowania projektu badawczego – istotny element realizacji strategii

Raport bieżący numer 13/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku Zarząd VIGO Photonics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację umieszczeniu projektu Emitenta pt: „HyperPIC- Fotoniczne układy scalone do zastosowań w średniej podczerwieni” (w skrócie „Projekt”) na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Priorytetu II. Środowisko sprzyjające innowacjom Działanie 2.10 IPCEI Nabór FENG.02.10-IP.01-002/23, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Projekt będzie realizowany w ramach zintegrowanego, europejskiego projektu IPCEI ME/CT (Important Projects of Common  European Interest on Microelectronics and Communication Technologies). O decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej maksymalny pułap pomocy publicznej w projekcie Emitent informował raportem bieżącym nr 22/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii zintegrowanych fotonicznych układów scalonych przeznaczonych do detekcji w zakresie średniej podczerwieni, budowa kompletnej linii produkcyjnej fotonicznych układów scalonych w zakresie średniej podczerwieni oraz utworzenie kompletnego łańcucha dostaw dla tych układów. Projekt wymaga opracowania nowych technologii, poniesienia istotnych nakładów inwestycyjnych i operacyjnych, a także nakładów na komercjalizację nowych produktów na dynamicznym rynku. Łączna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 878 606 239,96 PLN, a maksymalna wysokość pomocy publicznej wynosi 453 694 142,06 PLN, co odpowiada wysokości tzw. luki finansowej w projekcie. Kosztami kwalifikowanymi w projekcie są nakłady na prace badawczo-rozwojowe, nakłady na budowę nowej linii produkcyjnej oraz koszty operacyjne po uruchomieniu nowej linii produkcyjnej. Realizacja projektu planowana jest w latach 2023-2029 i składa się z dwóch faz: – fazy R&D (lata 2023-2027). Wartość kosztów kwalifikowanych w fazie R&D wynosi 150 738 267,75 PLN – fazy FID (First Industrial Deployment), tj. pierwszego przemysłowego wdrożenia (lata 2023-2029), obejmującego inwestycje w nową linię produkcyjną oraz wdrożenie do produkcji nowych produktów, w tym finansowanie części kosztów operacyjnych w trakcie wdrożenia. Wartość kosztów kwalifikowanych w fazie FID wynosi 727 867 972,21 PLN. Po zakończeniu fazy FID planowane jest rozpoczęcie seryjnej produkcji (po 2029 r.), w ramach której nie jest przewidziane dofinansowania ze środków publicznych dla projektu. Zarząd Spółki przewiduje, że koszty kwalifikowane projektu ponad wartość dofinansowania ze środków publicznych, zostaną pokryte ze środków i kapitałów własnych Spółki, z finansowania dłużnego i/lub w szczególności w fazie FID, z innych źródeł, takich jak m.in. strategiczne partnerstwo projektowe i/lub finansowanie pozabilansowe w formule project finance.

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej

Raport bieżący numer 12/2024 z dnia 1 lutego 2024 roku

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej

Raport bieżący numer 11/2024 z dnia 1 lutego 2024 roku

Otrzymanie powiadomień o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący numer 10/2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej

Raport bieżący numer 9/2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku

Komunikat KDPW w sprawie daty rejestracji akcji serii F Spółki w depozycie papierów wartościowych

Raport bieżący numer 8/2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku

Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW. Wyznaczenie ostatniego dnia notowań PDA Spółki

Raport bieżący numer 7/2024 z dnia 18 stycznia 2024 roku

Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A.

Raport bieżący numer 6/2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku

Informacja o przychodach osiągniętych w czwartym kwartale 2023 r.

Raport bieżący numer 5/2024 z dnia 15 stycznia 2024 roku