Choose location

This is my archive

bar

Skonsolidowany raport półroczny za 2023 rok

Raport półroczny VIGO Photonics S.A. za 2023 rok: Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego SF_sign VIGO Q22023 SSF…

Jednostkowy raport półroczny za 2023 rok

Raport półroczny VIGO Photonics S.A. za 2023 rok: Raport z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego SF_signed VIGO Q22023 JSF…

Zawarcie umowy znaczącej w segmencie wojskowym

Raport bieżący numer 31/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 roku

Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący numer 30/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku

Informacja o przychodach osiągniętych w drugim kwartale 2023 r.

Raport bieżący numer 28/2023 z dnia 7 lipca 2023 roku

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics S.A.

Raport bieżący numer 28/2023 z dnia 7 lipca 2023 roku

Powołanie Członka Rady Nadzorczej VIGO Photonics S.A.

Raport bieżący numer 27/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VIGO Photonics S.A. zwołanego na dzień 10.07.2023 r.

Raport bieżący numer 26/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 lipca 2023 roku

Raport bieżący numer 25/2023 z dnia 13 czerwca 2023 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Raport bieżący numer 24/2023 z dnia 13 czerwca 2023 roku